Kardiologji

Kardiologji

SHËRBIME:

1. Vizitë Kardiologjike

2. EKG me interpretim

3. ECHO Kardiografi

  • Transtorakale
  • Ezofagale
  • Me contrast
  • Stress ECHO Kardiografia

4. Holter EKG per 24h

  • Tension Arterial për 24h

5. Stress Test

  • Ergometri

6. Koronarografi

7. Implantim i stenteve

8. Implantim I Pacemaker-it

More Doctors From : Kardiologji