Tel. +381 38 221 661 Tel. +386 49 513 513                Shqip

Radiologji dhe Imazheri të Avancuar

Radiologji dhe Imazheri të Avancuar

Radiologji dhe Imazheri (të Avancuar)

SHËRBIMET:

  • Tomografi e Kompjuterizuar (Skaner) 64 detektorë
  • CT kardiake
  • Rezonancë Magnetike 1.5 Tesla
  • Shintigrafi
  • Mamografi
  • Densitometri e kockës
  • Rreze-x Dixhitale
  • Ekografi / Doppler

Mjekë në: Radiologji dhe Imazheri të Avancuar