Dr. Bahri Tigani

Dr. Bahri Tigani

EDUKIMI

* Shkolla fillore dhe Gjimnazi përfunduar në Pejë,Kosovë (Shtator 1965-Qershor 1977)

* Fakulteti i Mjekësisë përfunduar në Prishtinë, Kosovë (Tetor 1977- Tetor 1985)

* Specializimin nga Pneumoftiziologjia përfunduar në Beograd (ish Yugosllavi),(Korrik 1993)

EKSPERIENCA NË PUNË

* Specialist për sëmundje të mushkërive në Spitalin Amerikan në Prishtinë, (Janar 2017-vazhdon më tutje)

* Cenzor në Kompaninë e sigurimeve “Dukagjini” Prishtinë, (Qershor 2016-vazhdon më tutje)

* Menaxher i Njësisë Implementuese të Programit të Fondit Global në Kosovë implementuar përmes CDF, (Tetor 2011-Dhjetor 2015)

* Konsulent i angazhuar nga OBSH për përpilimin e Koncept Dokumentit të Republikës së Shqipërisë për aplikim në Fondin Global, (Tetor 2015)

* Menaxher i Njësisë Implementuese të Programit të Fondit Global në Kosovë implementuar përmes Ministrisë së Shëndetësisë, (Korrik 2005-Shtator 2011)

* Menaxher i Programit Nacional të Tuberkulozit në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, (Mars 2000-Qershor 2005)

* Ekspert i tuberkulozit/konsulent për “Mjekët e Botës”, (Tetor 2000-Shtator 2004)

* Ushtrues detyre i Drejtorit të Spitalit të Mushkërive në Pejë, (Prill 2002)

* Shef i Repartit në Spitalin e Mushkërive në Pejë, (Shkurt 2000-Qershor 2003)

* Mjek/Specialist i sëmundjeve të mushkërive në Spitalin e Mushkërive në Pejë, (Tetor 1985-Maj 2005)

TRAJNIMET DHE KONFERENCAT

* Prezantim oral në Konferencën për sëmundje të mushkërive në Herceg Novi (Mali i Zi), Maj 1995

* Pjesëmarrës në trajnimin për kontroll të tuberkulozit organizuar nga OBSH në Prishtinë, 6-11 Dhjetor 1999

* Pjesëmarrës në Konferencën e Parë Ballkanike të Menaxherëve Kombëtar të Tuberkulozit mbajtur në Bukuresht, (Rumani) të organizuar nga OBSH, 12-14 Korrik 2000

* Pjesëmarrës në trajnimin mbi menaxhimin e traumës mbajtur në Pejë, 27-30 Nëntor 2000

* Pjesëmarrës në trajnimin intenziv për konsulent në kontrollin e tuberkulozit organizuar nga OBSH/KNCV në Varshavë (Poloni), 2-13 Tetor 2000

* Pjesëmarrës në punëtorinë për kontrollin e tuberkulozit mbajtur në Wolfese (Holand), 3-7 Qershor 2001

* Pjesëmarrës në Konferencën e dytë ballkanike për Menaxher Kombëtar mbajtur në Ohër (Maqedoni), 4-7 Shtator 2001

* Poster prezantim në Konferencën Botërore të organizuar nga IUATLD (Unioni Internacional kundër Tuberkulozit dhe Sëmundjeve të Mushkërive) mbajtur në Paris (Francë), 01-04 Nëntor 2001

* Pjesëmarrës në punëtorinë në kontrollin e tuberkulozit mbajtur në Wolfese, (Holand), 7-11 Qershor 2002

* Pjesëmarrës në Kongresin e dytë të IUATLD në Bukuresht, (Rumani), 17-20 Prill 2002

* Poster prezantim në Konferencën Botërore të organizuar nga IUATLD në Paris (Francë), 28 Tetor-2 Nëntor 2002

* Pjesëmarrës në Konferencën e parë Ndërkombëtare për sëmundje të mushkërive mbajtur në Tiranë (Shqipëri), 22-23 Nëntor 2002

* Pjesëmarrës në workshop në menaxhimin e tuberkulozit mbajtur në Wolfese, (Holand), 6-10 Qershor 2003

* Prezantim oral në Konferencën e parë ndërkombëtare për sëmundje të mushkërive mbajtur në Prishtinë, 4-7 Mars 2003

* Trajnim në kontrollin e tuberkulozit organizuar nga OBSH në Prishtine, 14-16 Prill 2003

* Pjesëmarrje në trajnimin në qeverisje, menaxhim dhe zhvillim organizacional, organizuar nga “Mjekët e Botës”, Prishtinë 17-18 Shkurt 2004

* Pjesëmarrës në trajnimin rreth menaxhimit të resurseve njerëzore, Pejë,9-11 Qershor 2004

* Pjesëmarrës në trajnimin në Planifikimin strategjik dhe relacion me publikun, Pejë 17-18 Maj 2004

* Pjesëmarrës në punëtorin për konsulent në lëmi të tuberkulozit organizuar nga OBSH, Sondalo (Itali), 05-13 Korrik 2004

* Poster prezentim në Konferencën Botërore për sëmundje të mushkërive të organizuar nga IUATLD, Paris (Francë), 28 Tetor-2 Nëntor 2004

* Pjesëmarrës në Kongresin e parë ndërkombëtar të pulmologëve, Prishtinë, 26 Maj 2005

* Prezantim oral në Konferencën Ballkanike, Stamboll (Turqi), 2-4 Tetor 2005

* Pjesëmarrës në Simpoziumin e parë rreth tuberkulozit , Prishtinë, 13-14 Qershor 2006

* Pjesëmarrës në trajnimin rreth menaxhimit të projekteve organizuar nga MDA, Prishtinë, Tetor 2007

* Pjesëmarrës në Kongresin Internacional të Pneumologjisë mbajtur në Tiranë, 28-29 Shtator 2007

* Pjesëmarrës në takimin Regjional të Fondit Global, Tbilisi (Gjeorgji), 17-19 Shtator 2007

* Poster prezentim në Konferencën Botërore për sëmundje të mushkërive organizuar nga IUATLD, Cape Toën (Afrika e Jugut), 8-12 Nëntor 2007

* Poster prezentim në Kongresin e ERS (Shoqata Evropiane Respiratore), Berlin (Gjermani), 4-8 Tetor 2008

* Pjesëmarrës në takimin Regjional të Fondit Global, Przhno (Mali i Zi), 14-18 Dhjetor 2008

* Pjesëmarrës në Konferencën Regjionale Ballkanike për HIV, Durrës, (Shqipëri), 26-27 Mars 2009

* Prezantim oral në Konferencën e dytë ndërkombëtare të organizuar nga Shoqata e Pulmologëve të Kosovës, 15 Nëntor 2009

* Pjesëmarrës në takimin Regjional të Fondit Global, Sofie (Bullgari), 24-26 Nëntor 2009

* Pjesëmarrës në trajnimin intenziv në Menaxhimin e Projekteve (PMP-Project Management Professional ) të organizuar nga MDA, Prishtinë 8-12 Shkurt 2010

* Pjesëmarrës në punëtorin e organizuar nga Fondi Global, Zhenevë, (Zvicër), 29 Mars-2 Prill 2010

* Pjesëmarrës në Konferencën Botërore për sëmundje të mushkërive organizuar nga IUATLD, Berlin (Gjermani), 11-15 Nëntor 2010

* Pjesëmarrës në trajnimin në farmakovigjilencë, Prishtinë, 29-30 Nëntor 2011

* Poster prezantim në Konferencën e Menaxhereve Kombëtar mbajtur në Londër (Britani), 4-6 Korrik 2012

* Pjesëmarrës në trajnimin në menaxhimin e barnave dhe farmakovigjilencë, Prishtinë, 31 Janar 2013

* Pjesëmarrës në Kongresin e Pulmologjisë mbajtur në Tiranë (Shqipëri), 27-28 Shtator 2013

* Pjesëmarrës në trajnimin “Modeli i ri i financimit” organizuar nga Fondi Global, Durrës (Shqipëri), 8-9 Korrik 2014

* Pjesëmarrës në takimin e Menaxherëve Kombëtar të Tuberkulozit organizuar nga OBSH, ECDC dhe KNCV, Hag (Holandë), 27-29 Maj 2015

* Pjesëmarrës në trajnimin mbi nevojat e Kujdesit Primar Shëndetësor në Kosovë organizuar nga SDC (Agjencioni Zviceran për zhvillim dhe koperim), Prishtinë, Qershor 2015

ARTIKUJT/PUBLIKIMET/PROJEKTET/PËRKTHIMET

* Autor i punimit “Implementimi i DOTS-it në periudhën e pas luftës në Kosovë”, botuar në Respiratory Medicine 208 (102) 121-127

* Ko-autor në hulumtimin mbi rezistencën e barnave antituberkular në Kosovë, 2007-2008

* Ko-autor në punimin: Trendet e tuberkulozit në periudhën e pasluftës (2001-2010) në Kosovë botuar në Respiratory Journal më 1 Shtator 2012

* Ko-autor në ” Evaluimi i zgjerimit të përpunimit të kontaktit të tuberkulozit në Kosovë, botuar në Europian Respiratory Journal më 1 Shtator 2013

* Përkthyer në gjuhën shqipe “Kontributi i komunitetit në kujdesin ndaj tuberkulozit” finacuar nga OBSH,2003

* Autor i shumë udhërrëfyesve në lëmin e kontrollit të tuberkulozit në Kosovë

* Kryesues i grupit punues për hartimin e projekt propozimit të Raundit 4 të Fondit Global,(aprovuar më 2004)

* Kryesues i grupit punues për hartimin e projekt propozimit të Raundit 9 të Fondit Global,(aprovuar më 2009)

* Anëtar i grupit punues për përgatitjen e Koncept Dokumentit të Kosovës për aplikim në Fondin Global, (aprovuar në Dhjetor 2015)

* Pjesëmarrës në negocimin e grantit të Fondit Global për Kosovë, Zhenevë (Zvicër), Nëntor 2015

MIRËNJOHJET

* Mirënjohje nga “Mjekët e Botës” për bashkëpunimin e gjatë me Programin Nacional të Tuberkulozit në Kosovë,2004

* Mirënjohje nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare- Dragash, Janar 2010

ANETARESIA

* Anëtar i kryesisë së Shoqatës së Pulmologëve të Kosovës (ASPUKO), 2003-2005

AFTËSIT TJERA

* Përvojë me organizatat ndërkombëtare

* Përvojë në hartimin e projekt propozimeve

* Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit

* Kooperativ në punën grupore dhe po ashtu aftësi për te punuar i pavarur

* Aftësi të shkëlqyeshme interpersonale dhe qasje të respektuar në punë me homologët

* Njohuri shumë të mire të Mikrosoft Office[:en]EDUCATION

* Elementary school and Gymnasium in Peja, Kosovo ( September 1965-June 1977)

* Faculty of Medicine, University of Prishtina, Kosovo (October 1977-October 1985)

* Specialization on Pulmonology in Belgrade (Ex-Yugoslavia), (September 1993-July 1994)

WORKING EXPERIENCE

* Censor at insurance Company “Dukagjini”, (June 2016- ongoing)

* Manager of the Programme Implementation Unit (PIU) of the Global Fund Programme in Kosovo, implemented from CDF (Community Development Fund) as Principal Recipient, (October 2011 – December 2015)

* (Short term WHO consultant for preparation of the Concept Note of Albania to the Global Fund “New Funding Model” application, October 2015)

* Manager of the Programme Implementation Unit ( PIU) of the Global Fund Programme implemented from Ministry of Health, as Principal Recipient (July 2005 – September 2011)

* National Tuberculosis Program Manager at Ministry of Health, ( March 2000 -June 2005)

* Tuberculosis consultant for “Doctors of the World”, (October 2000 – September 2004)

* Acting Director of the Lung Hospital in Peja (April 2002)

* Chief of Department in the Lung Hospital in Peja,( February 2000 – June 2003)

* Clinical doctor/pulmonologist in the Lung Hospital in Peja,( October 1985 – July 2003)

TRAININGS AND CONFERENCES

* Attendance and oral presentation at the Conference for Lung Diseases in Ex-Yugoslavia, Herceg Novi (Montenegro), May 1995

* Attended training of trainers course on Tuberculosis control organized by WHO in Prishtina, 6-11 December 1999

* Attended the First Balkan Conference of Tuberculosis National Programme Managers held in Bucharest (Romania), organized by WHO 12-14th of July 2000

* Participated in the training on trauma management, held 27 – 30th of November 2000 in Peja

* Completed the training course for WHO consultants on tuberculosis management organized by WHO / KNCV, 2-13, October 2000 in Warsaw, Poland

* Attended the seventh Wolfheze Workshop of NTP Managers on Tuberculosis Control in Wolfeze (Netherlands), 3-7 June 2001

* Attended the Second Balkan Conference of Tuberculosis National Managers held in Ohrid (Macedonia), 4-7 September 2001

* Poster presentation: Role of patronage nurses in TB control at the IUATLD World Conference on Lung Health organized in Paris (France), 01-04 November 2001

* Attended eighth Wolfheze Workshop on Tuberculosis Control in (Netherlands), 7-11 June 2002

* Attended the 2nd Congress of IUATLD, Europe Region organized by IUATLD in Bucharest (Romania), 17-20 April 2002

* Poster presentation at the World Conference organized by the IUATLD in Paris (France), 28 October-2 November 2002

* Attended the First International Conference for Lung diseases held in Tirana (Albania), 22-23 November 2002

* Attended the 9th Wolfheze Workshop on Management of Tuberculosis in Wolfheze (Netherlands), 6-10 June 2003

* Oral presentation at the First International Conference on Lung Health, held in Prishtina (Kosove), 4-7 March 2003

* Training on Tuberculosis control organized by WHO in Pristina, 14-16 April 2003

* Completion of the Training on Governance, Management and Organizational Development, funded from ” Doctors of the World” held in Prishtine 17-18 February 2004

* Completion of the Training in human resources management, held in Peja, 9-11 June 2004, funded by “Doctor of the World”.

* Successful completion of the Training in strategic planning and public relations, held in Peja, 17-18 May, 2004

* Attended the workshop for WHO Tuberculosis consultants organized by WHO, Sondalo (Italy), 05-13 July 2004

* Poster presentation at the World Conference organized by the IUATLD in Paris (France), 28 October-2 November 2004

* Attended the First Congress of Kosovo Pulmonologists with international participation, Prishtine 26 May 2005

* Attended and oral presentation in the Balkan Conference held in Istanbul (Turkey), 2-4 October 2005

* Attended the International Symposium of Tuberculosis in Pristina (Kosovo), 13-14 June 2006

* Attended the project management training organized by MDA, Pristina October 2007

* Attended the International Congress of Pneumology in Tirana, 28-29 September 2007

* Attended the Global Fund Regional Meeting held in Tbilisi (Georgia), 17-19 September 2007

* Poster presentation at the Union World Conference on Lung Health organized by IUATLD in Cape Town (South Africa), 8-12 November 2007

* Poster presentation at the Congress of ERS (European Respiratory Society) in Berlin (Germany), 4-8 October 2008

* Attended the Global Fund Regional meeting in Przhno (Montenegro), 14-18 December 2008

* Attended the 4th HIV Balkan Regional Conference, Durres (Albania), 26-27 March 2009

* Attendance, presentation at the 2nd Conference of Kosovo Lung Association with international participation in Prishtine, 15th of November 2009

* Attended the Global Fund Regional meeting in Sofia (Bulgaria), 24-26 November 2009

* Attended one week intensive training on project management /PMP “Project Management Professional”, organized by MDA, 8-12 February 2010 in Prishtine

* Attended the workshop for the Global Fund Rd9 project held in Geneva (Switzerland) 29 March-2 April 2010

* Attended the 41st World Conference on Lung Health organized by the IUATLD in Berlin (Germany), 11-15 November 2010

* Participated at the training on pharmacovigilance system “Support to the Health Sector-Capacity Building of the Kosovo Medicines Agency” held on 29-30 November 2011 in Prishtina

* Participated and author of the poster presentation (topic: Tuberculosis trends in Kosovo in period 2001-2010) at the National Managers Conference in London (UK), 4-6 July 2012

* Attended training on drug management and pharmacovigilance organized by NGO “Health Agency for Development” , funded by Global Fund, 31 January 2013

* Attended 5th national Congress of Pulmonology organized in Tirana (Albania), 27-28 September 2013

* Attended the training “New Funding Model” organized by the Global Fund, Durres (Albania), 8-9 July 2014

* Attended 13th WHO National TB Programme Manager’s meeting held in Hague (Netherlands) from 27-29 May 2015. The meeting was organized by WHO, ECDC and KNCV

* Attended the workshop organized from Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) on assessing the needs of the Primary Health Care system, Prishtina, June 2015

RELATED ARTICLES/ PUBLICATIONS/ PROJECTS/ TRANSLATIONS

* Author of “DOTS implementation in postwar period in the territory administered by UNMIK, Lessons from Kosovo”, published in Respiratory Medicine 208 (102) 121-127

* First national survey results of mycobacterium tuberculosis drug resistance in Kosovo, 2007-2008, published in European Respiratory journal on 1 September 2011

* The trends of tuberculosis in Kosovo in the post war period, (2001-2010), published in European Respiratory journal on 1 September 2012

* Evaluation of contact investigation expansion in Kosovo, published in European Respiratory journal on 1 September 2013

* Translated in Albanian the English edition “Community Contribution on Tuberculosis Care” supported by WHO, 2003

* Author/co-author of numerous abstracts in the field of tuberculosis control/epidemiology

* Compiler (author) of modules/guidelines in different components of tuberculosis control

* Chair of the working group for preparation of the Raund4 Global Fund project proposal, (approved in 2004)

* Chair of the working group for preparation of the Raund9 Global Fund tuberculosis project proposal, (approved in June 2009)

* Member of the working group for preparation of the Kosovo Tuberculosis Concept Note applied to the Global Fund, (approved in December 2015)

* Participated in the TB grant negotiation with Global Fund in Geneva (Switzerland), November 2015

ACKNOWLEDGEMENTS

* Certificate of Appreciation from Doctors of the World for long and dedicated service to the DOW-USA Kosovo Program

* Main Family Medicine Center- Dragash, 20 January 2010

MEMBERSHIPS

* Member of Presidium of the ASPUKO (Association of Pulmonologists of Kosovo), 2003-2005

QUALIFICATIONS/OTHER SKILS

* Experience with international organizations

* Experience in writing project proposals

* Excellent writing and communication skills

* Excellent knowledge on Microsoft Office portfolio (Word, Excel, Outlook, Access Database)

* Cooperative in teamwork, ability to work independently

* Excellent interpersonal skills, tactful and respectful approach to work with counterparts.

More Doctors From: 

Dr. Musa Hoxha

Dr. Musa Hoxha

Pulmolog