Dr. Mejreme Krasniqi – Maloku

Dr. Mejreme Krasniqi – Maloku

EDUKIMI:
1986-1995; Fakulteti i Mjekësisë,  Drejtimi i Përgjithshëm, Prishtinë
1999-2003; Specializimi, Prishtinë
2001/2002; Studimet Postdiplomatike: Mjekësi Interne Kardiologji Prishtine
2006-2008;Subspecializimi: Onkologji  Kemoterapi, Shkup
2010; Studimet e Doktoratës Tiranë.
2003; Doktor i Mjekësisë, Prishtinë
1995; Pulmologe, Prishtinë
2008 Onkologe kimioterapeute
2009 Magjistër i Kardiologjisë, Prishtinë

“Provimi Evropian për ekselencë në Onkologjinë Mjekësore – Berlin Gjermani -Shtator 2014”

KURSE & TRAJNIME:
22-23 Mars 2002- International Symposium: Heart and Endocrinology Disorder-
Prishtine, Kosove.
27-28 Qershor- International Symposium: Reumatology Updates 2-Prishtine, Kosove
16 Tetor 2002- Sëmundjet Infektive- Prishtinë, Kosovë.
25-26 Tetor 2002-Simpoziumi i tumoreve të traktit digjetiv-Prishtinë, Kosovë.
22-23 Nëntor 2002: Konferenca e pare gjithëkombëtare e pneumologeve shqiptare-
Prishtinë, Kosovë.
18-19 Prill 2003: International Heart Failure-Prishtinë, Kosovë.
5-6 Shtator 2003: The first International Symposium of the Dermatovenerologist of
Kosovo- Prishtine, Kosove.
13-16 Tetor 2004: Kongresi i Parë i Shoqatës së Onkologëve të Kosovës-
Prishtinë, Kosovë.
26 Maj 2005: Kongresi i parë Ndërkombëtare i pulmologeve të Kosovës-
Prishtinë,Kosovë.
21 Nëntor: Cancer Care 2005; Prishtine, Kosove.
13-16 Shtator, 2006- 6th Congress of B.U.ON Sofia, Bullgari.
4-7 Korrik, 2007  ESMO Conference Lugano, Zvicër
23 Maj – 2 Qershor, 2009  ASCO Annual Meeting   Orlando, Florida, SHBA
22- 25 Tetor, 2009  IV Croation Senology Congress- Hvar, Kroaci
17 Mars 2010- Osteoporosis Diagnosis and Treatment- Prishtine, Kosove.
10-13 Qershor, 2010-15th Congress of European Hemaotology Association –Barcelone, Spanjë.
1-2 Tetor 2010; 2th Congress of Kosovo Society of Cardiology – Prishtine, Kosove.
25-26 Tetor 2010; Perspektivat në Gjinekologji-onkologji dhe Trajnimi për Kolposkopi-Prishtinë, Kosovë
8-12 Tetor,2010-35th ESMO Congress- Millano, Itali.
23-27 Shtator  2011-36th ESMO Congress-Stokholm, Suedi
14 Janar, 2012 -ICH-GCP Training  for Investigators-Prishtina, Kosove.
9-11 Shkurt, 2012 – First International EFNS International course- Shkup, Maqedoni.
1-5 Qershor, 2012 –ASCO Annual Meeting – Cikago, Illionis, SHBA
28 Shator 2 Tetor, 2012-36th ESMO Congress, Viene, Austri.
19-21 Tetor, 2012- Oncology Forum- Budapest, Hungari
2-3 Nëntor 2012- The 3rd International Kosova and Albania Congress of Oncology- Prishtine- Kosove.
15 Dhjetor 2012- Konferenca Shkencore Ndërkombëtare: Produktet Medicinale Biologjike dhe Biosimilariteti; Statusi Aktual, Sfidat dhe Perspektivat- Prishtine, Kosove.
24-28 Prill, 2013 The International Liver Congress-Amsterdam, Holande
25-28 Shtator, 2013 – 37th ESMO Congress- Amsterdam, Holande.
30 Tetor, 2013- Multidisciplinary Treatment of Rectal Cancer – Prishtine, Kosove.
13-15 Dhjetor, 2013 – 3d International  Gastrointestinal Oncology Conference- Antalia, Turqi.
2008-2012; Vetëdijesimi i grave për diagnostikim të hershem të Kancerit të Gjirit;
Shoqata për kancer të gjirit, Jeta-Vita- Prezantime në të gjitha komunat e Kosovës
25 Maj 2010; Zoladexi në trajtimin e karcinomes së gjirit Konferenca onkologjike Prishtinë, Kosovë.
26-27 Maj 2011; Trajtimi i anemisë në të sëmuret me kancer. Simpoziumi pranveror onkologjik; Prishtinë, Kosovë.
15 Dhjetor 2012; Target terapia në Onkologji: Konferenca Shkencore Ndërkombëtare: Produktet medicinale biologjike dhe biosimilariteti; statusi actual, sfidat dhe perspektivat; Prishtinë, Kosovë.
2012-vazhdon: Rëndësia e Vetkontrollës në Diagnostikimin e Hershëm të Kancerit të Gjirit Shoqata për Kancer të Gjirit, Prehja-Skenderaj. 18 Prezantime në rajonin e Drenicës.
11-15 Mars, 2013; Oncology situation in Kosovo. European School of Screening Management(IARC)   Lion, France.
1-5 Shtator 2013; Systemic ontological treatment possibilities in Kosovo: Euromed Cancer Project-Site visit; Prishtine, Kosove.
30 Tetor 2013: Të dhëna për kancerin kolorektal ne Kosove: Multidisciplinary Treatment of Rectal Carcinoma; Prishtine, Kosove.
9. 30 Tetor 2013: Trajtimi neoadjuvant i karcinomes rektale:
Multidisciplinary Treatment of Rectal Carcinoma; Prishtine, Kosove.
10. 30 Tetor 2013: Traitimi adjuvant i karcinomes rektale: Multidisciplinary Treatment of Rectal Carcinoma; Prishtine, Kosove.

Certifikata & Edukim online:
Trajnimi mbi aplikimin e DOTS programit antituberkular to OBSH-se 2004,Shkolla për Kemoterapi-Shoqata e 0nkologeve-Prishtine, Kosove
23-19 Shtator 2007- Weill Cornell/MSKCC Seminar-  Salzburg, Austri.
18-20 Maj 2011- HCC Expert Meeting-   Ljublana, Slloveni
21-23 Qershor, 2011   Capacity Building in Developing Cancer Screening and Early
Diagnosis in the Mediterranean Countries-   Rome, Itali
13-15 Tetor, 2011- Anti-agiogenic Approach to Cancer Treatment Preceptorship
Program; Ankara,Turqi.
19-23 Nëntor, 2012    European School of Screening Management(IARC) – Lion, France
Moduli i pare
11-15 Mars, 2013  European School of Screening Management(IARC)   Lion, France
Moduli i dyte
24-26 Dhjetor, 2013  Capacity Building in Developing Cancer Screening and Early
Diagnosis in the Mediterranean Countries-   Antali,Turgi

PUBLIKIME:
2011-2013 Programi Nacional për Kontrolle të Kancerit  në bashkëpunim me anëtarët e Bordit Nacional për Kontrolle të Kancerit.
2012; Kurrikulumi i Specializimit në Onkologji Mjekësore – në bashkëpunim me anëtarët e Komitetit Specialistik  për Onkologji Mjekësore dhe Hematologji.

EKSPERIENCA E PUNËS:
1996-1997 Ordinanca private- stazhin e mjekut praktikant
1999-1999 IOM  Prishtinë, mjek në përkujdesje të refugjatëve
2000-2003 Klinika e Sëmundjeve të Mushkërive- Specializante, Prishtinë
2004-2006 Pulmologe në Klinikën e Sëmundjeve të Mushkërive, Prishtinë
2006-2008 Instituti Onkologjik në Shkup, subspecializante
2008-2009 Onkologe-Kemoterapeute në Klinikën e Mushkërive, Prishtinë
2009-2010 Onkologe- Kemoterapeute në Kliniken e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës 2010 Themelimi i Departamentit të Onkologjisë Mjekësore si njësi e re e QKUK-se. 2011-vazhdon: Shefe e Departamentit të Onkologjisë Mjekësore në Institutin e Onkologjisë.
2011-vazhdon: Anëtare e Bordit Nacional për kontrollin e kancerit në Ministrin e Shëndetësisë.
2013-vazhdon: Anëtare e Komitetit Specialistik për Onkologji Mjekësore dhe
Hematologji
2014-vazhdon: Anëtare e Komisionit për Nostrifikim dhe Barasvlerësim to certifikatave në lëminë e Onkologjise-Ministria e Shëndetësisë.

More Doctors From: ,

Dr. Musa Hoxha

Dr. Musa Hoxha

Pulmolog
Dr. Bahri Tigani

Dr. Bahri Tigani

Pulmolog